Quyền sở hữu

Trang web này (“Trang web”) được thành lập và sở hữu bởi GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. (“GIGABYTE”) nhằm mục đích cung cấp một số thông tin và dịch vụ nhất định.

Thỏa thuận về điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng Trang web, người dùng (“Bạn”) đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Đối với người dùng dưới 16 tuổi, người giám hộ hợp pháp phải có mặt trong khi sử dụng trang web này. Nếu bạn hoặc người giám hộ hợp pháp của mình không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng ngưng sử dụng ngay các thông tin hoặc dịch vụ trên Trang web của GIGABYTE.

Bản quyền và IP khác

Toàn bộ thông tin và dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ứng dụng, phần mềm, nhạc, âm thanh, hình, ảnh, hoạt ảnh, định dạng trang web, bố cục trang web và bất kỳ loại thông tin nào khác) được cung cấp trên Trang web này thuộc về GIGABYTE cũng như các đơn vị sở hữu liên quan và được bảo vệ theo luật quyền sở hữu, luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bằng sáng chế hoặc các luật liên quan khác. Cấm mọi cá nhân hoặc tổ chức sao chép, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, phát sóng công khai, truyền tải công khai, chuyển nhượng, cho thuê, bán hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào đã nói ở trên khi chưa có sự cho phép chính thức bằng văn bản của GIGABYTE. Trong trường hợp người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dùng phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và GIGABYTE có quyền theo đuổi (các) hành động pháp lý khác để chống lại vi phạm đó.

Điều khoản cấp phép phần mềm

Mọi bản tải xuống và/hoặc bản cài đặt phần mềm được cung cấp qua Trang web GIGABYTE đều phải tuân thủ và bị hạn chế bởi thỏa thuận cấp phép của chính phần mềm đó. Không tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm nếu bạn không đồng ý với bất kỳ tuyên bố, hạn chế hay điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận cấp phép. Không sao chép phần mềm sang các máy chủ hoặc các định dạng đa phương tiện khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sửa đổi, kỹ thuật đảo ngược, trích xuất hoặc tháo rời phần mềm cũng như loại bỏ hoặc thay đổi (các) nhãn hiệu, (các) biểu tượng hoặc các ghi chú lưu ý được kết nối với phần mềm.

Việc bạn sử dụng Trang web

Mọi người dùng muốn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ và thông tin nào được cung cấp trên Trang web GIGABYTE đều phải tuân thủ các luật lệ hiện hành cũng như không được thực hiện các hành động sau:
(1) Xúi giục hoặc tham gia vào bất kỳ (các) hành vi hoặc hoạt động bất hợp pháp nào thông qua việc sử dụng các dịch vụ và thông tin mà Trang web GIGABYTE cung cấp.
(2) Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ dịch vụ Trang web hoặc kết nối máy chủ nào của GIGABYTE.
(3) Tạo các liên kết dẫn đến trang web GIGABYTE để kiếm lời hoặc bán lại dịch vụ internet của GIGABYTE.
(4) Đăng tải, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung nội dung quảng cáo sai lệch hoặc thông tin khuyến mãi lừa đảo nào liên quan đến Trang web GIGABYTE.
(5) Truyền tải bất kỳ thông tin nào có khả năng vi phạm quyền hợp pháp của các bên khác.
(6) Truyền tải mọi thông tin bất hợp pháp, xúi giục các hoạt động trái phép hoặc hỗ trợ hay khuyến khích các hoạt động trái phép của các bên khác.
(7) Truyền tải thông tin bất hợp pháp theo luật quốc gia hoặc quốc tế hiện hành.
(8) Sử dụng Trang web GIGABYTE để truyền tải bất kỳ thông tin nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, tin nhắn, hình ảnh, file, liên kết, phần mềm hoặc bất kỳ định dạng thông tin nào) mang tính ác ý, không phù hợp, vi phạm pháp luật, đe dọa, can thiệp, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, gây thù hận hoặc bất kỳ hình thức giao tiếp tiêu cực nào.
GIGABYTE có quyền xóa bất cứ mọi từ ngữ, văn bản hoặc nội dung nào có trên Trang web GIGABYTE mà GIGABYTE nhận thấy là khiếm nhã hoặc không phù hợp.

Bạn phải tuân thủ các Điều khoản sử dụng này và tất cả các luật lệ hiện hành. GIGABYTE có quyền xác minh tính hợp lệ về khả năng của bạn bất cứ lúc nào trong hoặc sau bất kỳ Sự kiện Trang web nào, và có quyền loại bạn ra khỏi bất kỳ Sự kiện Trang web nào kể cả khả năng nhận thưởng nếu hành vi của bạn cấu thành bất kỳ hành vi sai trái nào để giả mạo hoặc nghi ngờ giả mạo Sự kiện Trang web. Việc GIGABYTE không thực thi bất cứ quyền nào của chúng tôi ở đây không cấu thành sự từ bỏ các quyền đó.

Thông tin cá nhân

GIGABYTE sử dụng toàn bộ thông tin cá nhân đã đăng ký hoặc được chuyển giao theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. GIGABYTE sẽ không tiết lộ bất kỳ tên, địa chỉ, địa chỉ email và/hoặc thông tin cá nhân được bảo vệ nào khác cho một bên hoặc cho người nào khác mà không có sự chấp thuận hợp lệ của mỗi người dùng tương ứng, trừ khi xảy ra một trong các trường hợp sau hoặc khi các điều khoản sử dụng hoặc chính sách quyền riêng tư tương ứng quy định các ngoại lệ.

(1) Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ/thực hiện hợp đồng với bạn
(2) Theo yêu cầu pháp luật.
(3) Theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan tư pháp hoặc cơ quan chính phủ nào nhằm mục đích thực thi pháp luật.
(4) Để bảo vệ quyền và tài sản thuộc về GIGABYTE.
(5) Để bảo vệ sự an toàn của người dùng, người đăng ký và/hoặc bên thứ ba khác.
(6) GIGABYTE sẽ không bán hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp bởi người dùng hoặc người đăng ký Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào (cá nhân, công ty hoặc người khác).

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Để truy cập một số dịch vụ nhất định của Trang web này, bạn có thể phải thiết lập tên người dùng và mật khẩu hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào khác để xác minh độ bảo mật. Bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của mình. Nếu bất kỳ ai khác ngoài bạn sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn (bất kể bạn có cho phép hay không), bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra thông qua việc sử dụng mật khẩu của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản GIGABYTE của bạn.
Nếu GIGABYTE nhận thấy tài khoản hoặc mật khẩu của Tài khoản GIGABYTE bị đánh cắp, GIGABYTE có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt ngay mật khẩu, tài khoản hoặc việc sử dụng tài khoản của Trang web này hoặc xóa Thông tin liên quan đến tài khoản đó.

Nội dung cung cấp bởi người dùng

Bạn theo đây cấp cho GIGABYTE và các chi nhánh công ty quyền sử dụng trên toàn thế giới, không độc quyền, không thể hủy bỏ, miễn phí bản quyền, quyền chuyển nhượng và cấp phép phụ để quảng bá và phân phối một phần hoặc toàn bộ Thông tin dưới bất kỳ hình thức nào ở bất kỳ định dạng đa phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sửa đổi, sao chép, phát sóng công khai, truyền tải công khai, chỉnh sửa, phân phối, xuất bản, phát hành công khai hoặc sử dụng Thông tin được bạn tải lên, truyền, nhập hoặc cung cấp cho Trang web này.
Bạn phải đảm bảo rằng bạn có quyền tải lên, truyền, nhập hoặc cung cấp Thông tin cho Trang web này và quyền cấp cho GIGABYTE các quyền đã nói ở trên.
Nếu thông tin mà bạn tải lên, truyền, nhập hoặc cung cấp cho Trang web này bị phát hiện là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (IPR) của bất kỳ bên thứ ba nào, GIGABYTE có quyền xóa thông tin đó hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web. Nếu bạn tin rằng các nội dung hoặc dịch vụ đó không vi phạm, bạn có thể thông báo cho GIGABYTE và cung cấp bằng chứng hỗ trợ để GIGABYTE đánh giá.

Các bản cập nhật

GIGABYTE có quyền sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và mỗi lần sửa đổi đó sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên Trang web. Các Điều khoản sử dụng này có thể tham khảo các nguyên tắc, thông báo, thỏa thuận hoặc các điều khoản và điều kiện khác của Sự kiện Trang web do GIGABYTE cung cấp hoặc tham khảo bất kỳ thông tin nào có trên Trang web và tham chiếu đó sẽ là một phần không thể tách rời của các Điều khoản sử dụng này.

Liên kết dẫn đến các trang khác

Một số nội dung trên Trang web có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và Trang web này cũng cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định sử dụng các dịch vụ hoặc trang web cung cấp bởi bên thứ ba, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện giữa bạn và bên thứ ba đó. GIGABYTE sẽ không chịu trách nhiệm về thỏa thuận giữa bạn và bên thứ ba đó cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ dịch vụ nào cung cấp bởi bên thứ ba.

Khước từ trách nhiệm

Mặc dù GIGABYTE đã tiến hành xác minh hợp lý đối với tài liệu được công bố trên các Trang web của mình, nhưng mọi thông tin được cung cấp trên Trang web dự kiến sẽ giống “như hiện trạng” và GIGABYTE không đảm bảo sự hiệu quả, phù hợp, trách nhiệm và/hoặc sự vi phạm phi tiềm ẩn đối với (các) quyền hoặc các nội dung khác trên Trang web. Ngoài ra, GIGABYTE khước từ trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt do các trường hợp sau:
(1) Sử dụng bất kỳ thông tin và dịch vụ nào cung cấp trên Trang web GIGABYTE;
(2) Gián đoạn hoặc không có sẵn bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào trên Trang web GIGABYTE;
(3) Do lỗi hoặc thông tin không chính xác hay bất kỳ lỗi kỹ thuật nào từ bất cứ thiết bị hoặc chương trình nào mà bạn hoặc Trang web này sử dụng;
(4) Sửa đổi trái phép Trang web này bởi bên thứ ba.
Ngoài ra, trong bất cứ trường hợp nào, GIGABYTE cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thiếu hoặc không chính xác nội dung web, lỗi chính tả, lỗi tính toán hoặc chậm trễ hay trì hoãn trong việc cập nhật thông tin hoặc các trường hợp tương tự.

GIGABYTE có quyền thực hiện bất kỳ điều nào sau đây bất cứ lúc nào mà không cần thông báo: (1) sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt hoạt động hoặc việc truy cập vào Trang web hoặc bất cứ phần nào của Trang web vì bất kỳ lý do gì; (2) sửa đổi hoặc thay đổi Trang web hoặc bất cứ phần nào của Trang web và mọi chính sách hoặc điều khoản hiện hành; và (3) gián đoạn hoạt động của Trang web hoặc bất cứ phần nào của Trang web khi cần thiết để thực hiện bảo trì thường xuyên hoặc đột xuất, sửa lỗi hoặc các thay đổi khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi bị luật pháp nghiêm cấm, trong bất cứ trường hợp nào GIGABYTE cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về mọi thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, thiệt hại điển hình, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc thiệt hại do bị phạt, bao gồm việc mất lợi nhuận, ngay cả khi GIGABYTE đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

Nếu, bất kể điều khoản khác trong các Điều khoản sử dụng này, GIGABYTE phải chịu trách nhiệm đối với bạn về mọi thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh do hoặc bằng bất cứ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, thì trách nhiệm của GIGABYTE trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá (1) tổng mọi mức phí đăng ký thuê bao hoặc phí tương tự đối với mọi dịch vụ hoặc tính năng của Trang web hoặc có trên Trang web mà bạn đã thanh toán trong sáu tháng trước ngày đưa ra yêu cầu đầu tiên đối với GIGABYTE (nhưng không bao gồm giá mua đối với bất kỳ sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm nào của GIGABYTE hoặc bất kỳ chương trình hỗ trợ hậu mãi/bảo hành nào), hoặc không vượt quá (2) 100 đô la Mỹ. Một số thẩm quyền không cho phép giới hạn trách nhiệm, do đó giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo cho GIGABYTE cũng như các quản lý, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế nhiệm lợi ích, nhân viên, đại lý, công ty con và chi nhánh khỏi mọi yêu cầu, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư) chống lại GIGABYTE bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

Luật áp dụng: Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ xung đột hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng mọi Trang web GIGABYTE đều tuân thủ luật pháp của nước Cộng hòa Trung Hoa. Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp ban đầu thông qua quy trình giải quyết tranh chấp thay thế, Tòa án quận Đài Bắc (Cộng hòa Trung Hoa) sẽ là tòa xét xử sơ thẩm.

Cập nhật các Điều khoản này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này. Những thay đổi sẽ không có hiệu lực trở về trước và phiên bản mới nhất của các Điều khoản – luôn xuất hiện ở đây – sẽ áp dụng cho mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về những sửa đổi quan trọng, ví dụ như qua thông báo dịch vụ hoặc email đến địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản đã sửa đổi.